نخستین پیش‏ نشست همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی


معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه­ های زبان ‏های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می­کنند:

نخستین پیش‏ نشست همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی

ژانر سفرنامه و ناصرخسرو

تأملی دربارۀ سفرنامه ‏های ایرانی و اروپایی

دکتر نرجس خدایی (استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی)

تصویر ایران در سفرنامه­ های اروپایی

دانشجویان گروه ­های زبان خارجی

جهان و فردیت در سفرنامه ‏های مدرن

دکتر شهریار منصوری (استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی)

سفرنامه ‏نویسان بریتانیایی در ایران؛ ساختار گفتمانی دیگرگونه

دکتر بهمن زرین‏جویی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد)

نقد لنرد لویزون بر اشعار متافیزیکی ناصرخسرو

مسعود فرهمندفر (دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی)

بازنمود آثار ناصرخسرو در ادبیات جهان

ترجمه ‏های سفرنامه ناصرخسرو به زبان عربی (دکتر حجت رسولی دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب)

دکتر کیان سهیل (استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی)

دکتر فرزانه کریمیان (دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه)

دکتر نرجس خدایی (استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی)

زمان: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳

ساعت: ۱۷:۰۰ ـ ۱۳:۰۰

مکان: سالن کنفرانس حکیم خیام

مرکز همایش‏های بین ‏المللی دانشگاه شهید بهشتی

 

دبیر پیش ‏نشست: دکتر نرجس خدایی

 دبیرخانه همایش:

 www.naserkhosro.sbu.ac.ir

naserkhosro@mail.sbu.ac.ir

۲۹۹۰۲۴۹۳